Dietetyk Praca

Blog

Jak wykorzystać dofinansowanie?
18 sierpnia, 2017

Jak wykorzystać dofinansowanie?

Starając się o dofinansowanie własnej działalności gospodarczej z Urzędu Pracy trzeba pamiętać, że kwestia przeznaczenia uzyskanych środków finansowych jest ściśle uregulowana i kontrolowana. Co można kupić za otrzymane fundusze, a na jakie wydatki trzeba być przygotowanym samemu?

Czego nie obejmuje dofinansowanie?

Dotacja z Urzędu Pracy nie obejmuje kosztów związanych z opłatami eksploatacyjnymi za wynajęcie gabinetu (dzierżawa, czynsz, prąd, woda, telefon), a także kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Otrzymanych pieniędzy nie można przeznaczyć również na remont lokalu pod gabinet dietetyczny, którego beneficjent nie jest właścicielem. Samemu należy sfinansować podłączenie w gabinecie wszelkich mediów, w tym telefonu i Internetu. Dofinansowania nie można wykorzystać w celu spłaty istniejącego zadłużenia, jak również nie wolno przeznaczyć go na pokrycie kosztów przesyłki lub dostawy, transportu czy pakowania zakupionych towarów.

Co obejmuje dofinansowanie?

Towar handlowy może być zakupiony wyłącznie w kwocie nieprzewyższającej 50% otrzymanej dotacji. Podobnie sprawa wygląda z samochodem oraz remontem lokalu, jeśli posiadamy do tego odpowiednie uprawnienia.  Koszt założenia strony internetowej nie może przekroczyć 10% przeznaczonej dotacji. W praktyce dietetycy najczęściej przeznaczają pozyskane środki na zakup analizatora składu ciała, komputera wraz z programem żywieniowym, elektronicznego wzrostomierza i miarek, wyposażenia gabinetu (np. meble, plakaty), fartuchów oraz wizytówek.

Rozliczenie dofinansowania

Po przyznaniu środków finansowych, wnioskodawca musi w ustalonym terminie dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Niespełnienie wszystkich warunków określonych w umowie może spowodować cofnięcie dofinansowania i konieczność zwrotu otrzymanych środków wraz z ustawowymi odsetkami. Wydatkowanie przyznanej dotacji musi być prawidłowo udokumentowane, na podstawie faktur, umów cywilnoprawnych lub innych wiarygodnych źródeł potwierdzających poniesienie określonych kosztów. Dokumenty te powinny zawierać informacje na temat danych sprzedawcy i nabywcy towaru lub usług, datę sprzedaży i wystawienia dokumentu, nazwę zakupu umożliwiającą jego identyfikację, cenę i ilość zamówionych towarów lub usług oraz termin i formę zapłaty. W przypadku wątpliwości co do kwoty poniesionych wydatków i ich zasadności, Urząd może zażądać przedstawienia wyceny rzeczoznawcy majątkowego, potwierdzającej wartość wydatków poniesionych w ramach przyznanego dofinansowania.

Kategoria: Wydarzenia
Twój komentarz

Copyrights ©2021: DietetykPraca.pl