Dietetyk Praca

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.DIETETYKPRACA.PL

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Pomysłodawcą, organizatorem oraz właścicielem Serwisu dietetykpraca.pl jest BI Centrum Szkoleń i Technologii, ul.Lisieckiego 13, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6220013166, REGON: 250549324, zwana w dalszej części Regulaminu Administratorem.

 2. Niniejszy dokument określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług przez Serwis dietetykpraca.pl

 3. Definicje:

  1. Administrator – BI Centrum Szkoleń i Technologii, ul. Lisieckiego 13, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6220013166, REGON: 250549324, która świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez udostępniania Użytkownikowi dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie oraz informacji dotyczących gabinetów dietetycznych sieci Dobry Dietetyk,

  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora, służący przede wszystkim do wyszukania materiałów publikowanych oraz informacji dotyczących gabinetów dietetycznych sieci Dobry Dietetyk, dostępnych pod adresem www.dietetykpraca.pl,

  3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, polegających na wyszukiwaniu interesujących ją informacji,

  4. Formularz kontaktowy – dostępny na Serwisie www.dietetykpraca.pl formularz, umożliwiający przesłanie wiadomości Administratorowi,

  5. Forum – miejsce w Serwisie, w którym Użytkownicy mogą zadawać pytania, wymieniać poglądy oraz informacji pomiędzy innymi Użytkownikami, a także ekspertami i terapeutami z różnych poradni w Polsce.

 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegają w szczególności na umożliwieniu:

  1. udostępnianiu Użytkownikom dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie www.dietetykpraca.pl,

 5. Administrator świadczy usługi, o których mowa w pkt 4. niniejszego paragrafu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Serwisu www.dietetykpraca.pl

 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 7. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu www.dietetykpraca.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu www.dietetykpraca.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych w Serwisie www.dietetykpraca.pl, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

 5. Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail : kontakt@dietetykpraca.pl. wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. Do korzystania z Serwisu www.dietetykpraca.pl, niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.

§ 3. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG.

 1. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu www.dietetykpraca.pl są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 2. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika bezpłatne Usługi polegające na:

  1. udostępnianiu Użytkownikom dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie www.dietetykpraca.pl,

 3. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi tam zasobami mają wszyscy Użytkownicy sieci Internet odwiedzający Serwis.

 1. FORUM

 1. Administrator w ramach świadczenia usług udostępnia Użytkownikom zasoby swojego systemu teleinformatycznego, aby mogli umieszczać swoje komentarze w ramach Serwisu na Forum.

 2. Użytkownicy są odpowiedzialni za zamieszczane na forum treści.

 3. Użytkownicy nie mogą umieszczać na Forum komentarzy lub odnośników (linków) do stron internetowych, które naruszają prawo, w szczególności:

  1. zawierają wulgaryzmy,

  2. zawierają treści pornograficzne,

  3. propagują alkohol,

  4. propagują narkotyki i inne środki odurzające,

  5. obrażają osoby publiczne lub zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,

  6. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,

  7. przyczyniają się do łamania praw autorskich,

  8. są bezpośrednimi atakami na interlokutorów,

  9. zawierają odnośniki (linki) do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje,

  10. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,

  11. są reklamami,

  12. są spamem, czyli nie mają nic wspólnego z tematem wątku

  13. nawołują do agresji,

  14. są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej.

 4. Wiadomości na Forum i komentarze powinny być napisane poprawnie językowo, zgodnie z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji języka polskiego.

 5. W uzasadnionych przypadkach naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa Administrator może usunąć wiadomość lub komentarz, jak również zwrócić się do Użytkownika, który wystawił wiadomość lub komentarz o jego odpowiednią modyfikację.

 6. Nie jest możliwe zarejestrowanie nazwy Użytkownika (loginu) nawiązującej do nazw serwisów internetowych (np. DietetykpracaPL), nazw zbliżonych do wyrazów takich jak "dieta", "dietetyk", "odchudzanie" etc. chyba, że kompetencje danej osoby zostaną zweryfikowane i potwierdzone przez Administratorów.

§ 4. REKLAMACJA.

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w § 1 pkt. 4 Regulaminu nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Poinformowania Administratora o zaistniałych uchybieniach Użytkownik powinien dokonać po ich stwierdzeniu.

 3. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@dietetykpraca.pl.

 4. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie podmiotu dokonującego zgłoszenia.

 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 6. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Administratora po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 7. Powyższy zapis, dotyczy wyłącznie Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).Tym samym Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 (1) powoływanej uprzednio ustawy.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia Usług, o których mowa w § 1. pkt 4 niniejszego Regulaminu.

 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczonych Usług.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu www.dietetykpraca.pl.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE.

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie www.dietetykpraca.pl przez Administratora są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie www.dietetykpraca.pl bez pisemnej zgody Administratora, lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu www.dietetykpraca.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Serwis www.dietetykpraca.pl następuje na podstawie niniejszego Regulaminu.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.dietetykpraca.pl. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

 5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Użytkownicy będący jednocześnie konsumentami, w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego posiadają następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

  2. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

  3. mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

  4. mogą złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 7. Przepisu powyższego nie stosuje się do Użytkowników nie będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego – wówczas wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.

 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.

 9. Regulamin obowiązuje od dnia 21 maja 2018 roku.

 
 

 

 

Copyrights ©2024: DietetykPraca.pl