Dietetyk Praca

Edukacja i szkoły

 
Praktyki zawodowe

Studenci kształcący się na kierunku dietetyki są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych zgodnie z regulaminem ustanowionym przez władze uczelni.

Studenci realizują zajęcia praktyk w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, domach opieki, poradniach dietetycznych oraz przedsiębiorstwach i zakładach gastronomicznych o charakterze zgodnym z programem praktyk.

 

Rolą praktyk jest m.in. zdobycie cennej wiedzy praktycznej w zakresie układania planów dietetycznych oraz zapoznanie się z problematyką żywienia w określonych miejscach pracy (szpitale, domy opieki społecznej, poradnie dietetyczne, itp), z przepisami BHP oraz regulaminami placówek żywienia zbiorowego. Studenci odbywają praktyki zawodowe w dni wolne od zajęć na uczelni lub w czasie przerwy wakacyjnej. Miejsce praktyk zawodowych może być zaproponowane przez studenta jak również przez koordynatora praktyk.

 

Aby program praktyk zawodowych mógł zostać zaliczony, student po ich odbyciu musi przedstawić prawidłowo wypełniony dzienniczek praktyk podpisany przez kierownika zajęć a następnie zatwierdzony przez koordynatora praktyk. Uczestnictwo w praktykach zawodowych wymaga także wcześniej odpowiedniego przygotowania dokumentów. Student musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia, książeczkę sanepidu oraz obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Odbycie praktyk jest obowiązkowe dla zaliczenia danego roku studiów.

Copyrights ©2024: DietetykPraca.pl